quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

USathane umelene noKristu

USathane umelene noKristu
Kukhona ukunqotshwa okukhulu kwemimoya emibi.

Ungakhonzi uMkhohlisi, USathane noma amaDemoni.

Bonke bahlulelwe phakede abamukela ezandleni noma ebunzini
"Uphawu lweSilo" ukuze bakwazi ukuthenga noma bathengise.

Amaphuzu aqoqwe Ngu Watson Goodman
Imahhala Ayithengiswa

USathane Umelene NoKristu
USathane uchazwe ezwini likaNkulunkulu "njengoMbusi walo mhlaba". Uyisitha Esikhulu sikaNkulunkulu kanye nesidalwa sikaNkulunkulu-umuntu. Thina bantu sisendaweni Embi yempi. Le mpi iphakathi noSathane kukaKristu. Kufanele sikhethe ukuthi ubani phakathi kwalaba ababili ozoba uMbusi ingunaphakade wethu. UKristu ongumdali wethu u-Emmanuel (iNkosi inathi) noma uSathane isidalwa oyinkosi Yabo bonke ubudlova, emelene noNkulunkulu. Ngokufa nokuvuka kwakhe uKristu wazuza ukunqoba okuphelele kubo bonke abazokholwa ngeqiniso Kuye. USathane uzama ngazo zonke izindlela ukukhohlisa nokudukisa Abantu. Indumiso iyinto ebalulekile. UKristu umdali wethu ufanelwe ludumo lonke. Sifana nalowo esimdumisayo. Umzamo wokugcina kaSathane wokubamba Abantu umhlaba wonke ugxile kulokhu: (1) ukunganciki kwabantu kuNkulunkulu, (2) ekuthobeleni amadimoni, (3) ekukhonzeni umuntu wesono, (4) ekukhonzeni umfanekiso womuntu wesono, (5) uphawu lwasemzimbeni oludingekayo ukuze ukwazi ukuthenga noma uthengise. Kuqaphele Konke lokhu!
________________________________________________________________
Kusetshenziswe amazwi athathwe ebhayibhelini Elingcwele © 1959. Asetshenziswe ngemvume.

Unkulunkulu AKASIDALANGA ISITHA ESIMELENE Naye - 1
Unkulunkulu Wamdalela Indawo Ephakeme ULusifa Ezulwini

Isho kanje iNkosi uJehova, ithi: Wawuluphawu lokupheleleyo; wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. Wawuse-Edene, insimu kaNkulunkulu; onke amatshe anqabileyo ayeyisisibekelo Sakho, isardiyu, netopazi, nedayimani, neshohamu, nejaspi, nesafire, nesimaragidu, nekrisolithe; nezivunulo Zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho.

Wawuyikherubi eligcotshiweyo elisibekelayo; ngakubeka, waba-sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo.

Wawuphelele ezindleleni Zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe.

Unkulunkulu Wasikhiphela Ngaphandle Isono

Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwaliswa ngobudlova, wonile; ngalokho ngakulahla ungcolile Entabeni kaNkulunkulu, ngakuchitha wena kherubi elisibekelayo, ungabikho phakathi kwamatshe omlilo. -UHezekiya 28:12 b-16

Yini EYABANGELA UKUBA ULUSIFA ENZE Isono - 2

Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa. -Izaga 16:18

Ikusasa Lomhlubuki

Inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho; ngikulahlele phansi, ngikubeké phambi kwamakhosi ukuba akubone. Ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile ungcolisile izindlu Zakho ezingcwele; ngase ngiphumisa Umlilo phakathi kwakho, wakuqeda; ngakwenza umlotha emhlabeni emehlweni abo bonke abakubonayo. Bonke abakubonayo phakathi kwabantu bamangala ngawe; usuluvalo, awusayikubakho Kuze kube-phakade.-UHezekiya 28:17-19

Noma Isiphi Isidalwa Simelwe ukuthobela Umdali

Mkhonzeni uJehova ngokujabula, nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu; nguye osenzileyo, akuthina, sibe-ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.-AmaHubo 100:2, 3

Haleluya! Ubusisiwe umuntu omesaba uJehova, othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.-AmaHubo 112:1

UKUMENYEZELWA KOMBUSO KALUSIFA - 3

Yeka ukuwa kwakho Ezulwini, khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa, nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owawuthobisa izizwe. Wena wathi enhliziyweni yakho: Ngiyakukhuphukela Ezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, ngihlale Entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangoPhezukonke.

Usebenza Ukubhidliza Emhlabeni

Kepha uyakuwehliselwa endaweni yabafileyo, ekugcineni komgodi. Abakubonayo bayakugqolozela, bakuqaphele, bathi: Nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba, wanyakazisa imibuso, owenza izwe laba yihlane, wayichitha imizi yalo, akavumela iziboshwa zakhe ukuba zigoduke nd?

Uyisinengiso kuNkulunkulu

Onke Amakhosi ezizwe, onke Alala ngodumo, yileyo naleyo endlini yayo. Kepha wena ulahliwe ngaphandle kwethuna lakho njengegatsha elinengekayo, ligqokwé ngababuleweyo, abahlatshwé yinkemba, abehlela ematsheni omgodi njengesidumbu esinyathelweyo.-UIsaya 14:12-19a

UKUPHILA NGAPHANDLE KUKANKULUNKULU KUYABHUBHISA - 4
KuLusifa Ekuqaleni
Wathi kubo: Ngabona uSathane ewa Ezulwini njengonyazi.-NgokukaLuka 10:18

Ezingelosini Ezilandela USathane
Ngokuba UMA Unkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kodwa wazinikela ukuba ziphonswe esihogweni, emigodini yobumnyama, ukuba zigcinelwe ukwahlulelwa.-II kaPetru 02:04

Kubantu USathane Angabakhohlisa
Angabi ngasanda kukholwa, Funa ngokukhukhumala Ayele ekulahlweni kukaSathane.-I kuThimothewu 03:06

Ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho.-II kaPetru 02:19 b

Izulu Lifanele Libe Nentando Eyodwa - Intando Kankulunkulu Kuphela Engasolekiyo
Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo Yenu, ukuze Nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo.-KwabaseRoma 12:02

ILUNGELO LIKANKULUNKULU Kuyo YONKE INDUMISO - 5
NginguJehova Unkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibithe, indlu yobugqila. Ungabi-nabanye onkulunkulu ngaphandle Kwami. -UDuteronomi 05:06, 7

Mnikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo, Nize phambi kwakhe, nikhuleke kuJehova ngobuhle bobungcwele.-Izikronike eu 16:29

Wozani; masikhuleke, sikhothame, siguqe phambi kukaJehova, uMenzi wethu. -AmaHubo 95:6
(Bheka UGenesise1: 27.)

Khona uJesu wathi Kuye: Suka, Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi: Wokhuleka eNkosini Unkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. -NgokukaMathewu 04:10

Ngase ngiwa phansi phambi kwe-zinyawo [Ingelosi] ukukhuleka Kuyo. Yayisithi kimi: Musa; ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaphethe ubufakazi bukaJesu; khuleka kuNkulunkulu.-IsAmbulo 19:10 uma

Okhohlisiwe Udumisa Umhlubuki
Umhlaba wonke walandela iSilo, umangala; bakhuleka kudrako, ngokuba Wanika iSilo Amandla akhe, bakhuleka nakuso isilo.-IsAmbulo 13:3 b, 4a

UNGADUMISI IZITHA ZIKANKULUNKULU! - 6
USathane Namadimoni Bayayifisa Indumiso
USathane wabuye wamyisa Entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo; wathi Kuye: Konke lokhu ngizakukunika Khona, UMA uziwisa phansi, ukhuleke kimi.-NgokukaMathewu 4:8, 9

Kepha abaseleyo babantu abangabulawanga ngalezozinhlupho abaphendukanga emisebenzini yezandla Zabo ukuba bangakhuleki kuwo amademoni, nezithombe zegolide, nezesiliva, nezethusi, nezamatshe, nezemithi, ezingenakho ukubona, nakuzwa, nakuhamba.-IsAmbulo 09:20

Unkulunkulu Uyababhubhisa Abadumisi Abanjalo
Kwase KUVELA isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso Waso. Bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa neHayidese kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, Ichibi lomlilo.-IsAmbulo 16:02 b; 20:13 b, 14

NginguJehova; Yilo igama lami; angiyikunika omunye inkazimulo yami, nezithombe ezibaziweyo udu-mo lwami. -UIsaya 42:8

IZINGELOSI ZIKAKRISTU Kanye NEZINGELOSI ZIKASATHANE - 7
Izingelosi Zenkosi Zinamandla Kunezingelosi Ezawiswa ZikaSathane
Bongani uJehova nina zingelosi zakhe, nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.-AmaHubo 103:20

Kwase kuba-Khona ukulwa Ezulwini; uMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako. Nodrako walwa enezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba. -IsAmbulo 00:07, 8

Ngokuba uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikulondoloze ezindleleni Zakho zonke. -AmaHubo 91:11

Azisibo Yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa nd? -KumaHeberu 01:14

Izingelosi Ezawa (Amadimoni) Kuzimisele Ngokufaka Abantu Bonke Esihogweni
Azithathele abanye omoya abayisikhombisa Ababi kunaye ....- NgokukaLuka 11:26 b

Kepha Umoya usho ngokuchachileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamademoni.-I kuThimothewu 04:01

NGUBANI FUTHI Yini USATHANE AYIZONDA KAKHULU - 8
Kuthé iseza, idemoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu; uJesu wamkhuza Umoya ongcolileyo, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. -NgokukaLuka 09:42

UKristu (Unkulunkulu Esenyameni) Nensindiso
Ebuntwini Bakhe Kanye negazi Elinamandla Obunkulunkulu
Khona uHerode, ... wathukuthela kakhulu, wathumela wabulala bo-NKE abantwana besilisa baseBetlehema ... abaminyaka-mibili nangaphansi njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. -NgokukaMathewu 02:16

Imindeni Nesibusiso SikaNkulunkulu
Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa; imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. -UGenesise 12:03

Izwi LikaNkulunkuku USathane Uphambene Nalo
Ngempela Unkulunkulu ushilo Yini ukuthi ...? Inyoka Yathi kowesifazane: Aniyikufa nokufa.-UGenesise 3:1 b, 4

Amakholwa Azelwe Ngomoya
Isitha senu, uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. -I kaPetru 05:08 b

USATHANE, UMLINGISI - 9
Ulingisa Uphawu Lokuba Umnikaziyo
Akusayikubakhona nokukodwa ukuqalekisa. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu neseWundlu Siya-kuba kuwo, nezinceku zakhe ziya-kumkhonza, zibone ubuso bakhe, negama lakhe liyakuba semabunzini azo. -IsAmbulo 22:03, 4
(Bheka ukulingisa kukaSathane, ikhasi 35.)

Uphendukezela Ivangeli Ngamanga
Kuphela ukube bakhona abanididayo, bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu.-KwabaseGalathiya 01:07 b

Lingisa Izikhonzi ZikaNkulunkulu
Ngokuba abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abaphostoli bakaKristu. Akumangalisi, ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. -II KwabaseKorinte 11:13, 14

Izimangaliso ZikaNkulunkulu Zi-Melena Nezimangaliso Zamanga
(2 Ts 2:9;. IsAmb 13:13, 14;. 19:20)
USathane uyinkosi yalabo abamdumisayo yena noma onkulunkulu bakhe.
Jehova Nkulunkulu wethu, amanye Amakhosi angaphandle kwakho asibusile. 26:13-UIsaya um

ZIGCINENI NINA EKUKHONZENI IZITHIXO - 10
Bantwanyana, zilindeni ezithombeni. -I kaJohane 05:21

Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle Kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nowokusemhlabeni phansi, nowokusemanzini phansi komhlaba; ungazikhothameli, ungazikhonzi.-UEksodusi 20:03 5a

Abanye onkulunkulu Bayisinengiso kuNkulunkulu. Iminikelo yokwenyama Akayinaki
Niyakuchitha nokuchitha zonke izindawo, lapho izizwe eniyakuzi-dla zazikhonza Khona onkulunkulu Bazo ezintabeni eziphakemeyo, nasemadulini, naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Xwaya ukuba ungacushwa ukuzilandela sezichithiwe phambi kwakho. Awuyikwenze njalo kuJehova Unkulunkulu wa-kho, ngokuba zenzile konkulunkulu Bazo Konke okuyisinengiso kuJehova akuzondayo, lokhu ziwashisela ngomlilo onkulunkulu Bazo amadodana azo namadodakazi azo.-UDuteronomi 00:02, 30a, 31

Ngiyakunika ... isithelo sesisu sami ngenxa yesono senhliziyo yami, nd? -UMika 06:07 b
Igazi likaKristu liyazihlanza Izono.

UKUKHONZA IZITHIXO - 11
Ubuphukuphuku Bokukhonza Izithixo
Baguqule iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga; bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunoMdali ongobongekayo Kuze kube phakade. Amen. -KwabaseRoma 01:25

Kepha Unkulunkulu wethu usezulwini; wenza Konke akuthandayo. Izithombe Zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Umlomo zinawo, kepha azikhulumi; amehlo zinawo, kepha aziboni. Izindlebe zinazo, kepha azizwa; zinamakhala, kepha azihogeli. Zinezandla, kepha aziphathi; zinezinyawo, kepha azihambi; azikhulumi ngomphimbo wazo. Abazenzayo bayafana nazo, bonke abazethembayo.-AmaHubo 115:3-8

Ukukhonza Izithixo Ukukhonza USathane
Kubalekeleni ukukhonza izithombe. Kodwa ngithi: Lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amademoni, kabakuhlabeli Unkulunkulu. Kepha angithandi ukuba Nibe nenhlanganyelo namademoni.
-I KwabaseKorinte 10:14 b, 20

Nabakhonza izithombe ... Isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha Umlilo nesibabule, okungukufa kwesibili. -IsAmbulo 21:08 b

UKUKHONZWA KWEZITHOMBE (KUKASATHANE) - 12
KUYAZONDWA NGUNKULUNKULU
Unkulunkulu Wazibhubhisa Izizwe Ngenxa Yezithixo. Ungabi Nasithixo Emzini Wakho
Izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu Bazo niyakuzishisa ngomlilo; awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo, ungazithatheli lona, ​​Funa ucushwe Ngalo, ngokuba kuyisinengiso kuJehova Unkulunkulu wakho; awuyikungenisa isinengiso endlini yakho, ubeyinto eqalekisiweyo njengaso.-UDuteronomi 07:25-26a

Kungani abaningi babekhethe amadimoni esizweni sikaNkulunkulu esikhethiweyo ngesikhathi sikaKristu? Obabamkhulu Babo babekhonza izithixo.

Bakhonza izithombe Zabo, Zaba-lugibe Kubo. Amadodana namadodakazi abo bawahlabela amademoni. Intukuthelo kaJehova yokheleka ngakubantu bakhe; ifa lakhe labayisinengiso kuye.-AmaHubo 106:36, 37, 40

Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNulunkulu wakho ngingu Nkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. -UEksodusi 20:05

ZONKE IZINHLOBO ZOKUTHAKATHA ZIYISONO - 13
Ungavumi ukuba umlumbikazi aphile. -UEksodusi 22:18

Ngiyakunquma ukulumba esa-ndleni Sakho, kungabe kusabakho kuwe abahlola imihlola.-UMika 05:12

Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena ukuba ungabe usaba yinkosi. -Eu USamuweli 15:23

NXA usufiké ezweni uJehova Unkulunkulu wakho akunika lona, ​​awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezozizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova; ngenxa yalezizinengiso uJehova Unkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho.-UDuteronomi 18:9-12

Ukubhula: Indlela yokubona ikusasa ngokusebenzisa imimoya yabafileyo; imilingo yobunyama.

UKUBONISWA NGEKUSASA NGOSIZO LWEMIMOYA EMIBI - 14
Unkulunkulu Uyakuzonda Uku bhula Ngezinkanyezi, Imimoya,
Ukuzisika Kanye Nokuzibeka Izimpawu Emzimbeni
Aniyikudla lutho olunegazi, ningenzi imilingo, ningahloli imihlola. Aniyikuzigcaba emizimbeni Yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala; nginguJehova.-ULevitikusi 19:26, 28

Kepha nina ningabalaleli abaprofethi Benu, nababhuli Benu, namaphupho enu, nabahlola imihlola phakathi kwenu, nabalumbi Benu. -UJeremiya 27:9 um

Ngokuba amatherafi akhulumile okuyize, nababhuli baboné okungamanga; bakhuluma amaphupho angelutho, baduduza Ngeze; ngalokho bayasuka njengezimvu, bathotshisiwe ngokuba kungekho umalusi. -UZakariya 10:02

Ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi, nangeziphingi, nangabafunga amanga .... -UMalaki 03:05 b

Ukubona: Ukuboniswa ngekusasa usebenzisa izindlela ezingaziwa futhi ezingelona iqiniso.
Ukuthakatha: Imilingo ngokusebenzisa imimoya emibi.

HLUKANA Nazo ZONKE IZINDLELA ZOKUBHULA - 15
Ukubhula Ngemimoya Evamisileyo
Lapho bethi Kini: funani kwabanamadlozi nakubathakathiababetha imilozi, banyenyeze pho, aba ntu, abayikufuna Unkulunkulu Wabo Yini-UIsaya? 08:19 uma

Ukusebenzisa Izitho Zomzimba, Nezithombe
Ngokuba inkosi yaseBabele isimi egumbini lezindlela engosini yezindlela zombili ukuba ibhule; ixhakazisa imicibisholo, ibuza amatherafi, ibheka esibindini.-UHezekiya 21:21

Ukubhula Ngenduku
Abantu bami babuza emthini, induku Yabo ibatshele, ngokuba Umoya wobufebe ubadukisile, basuka phansi kukaNkulunkulu Wabo ngokufeba. -UHoseya 04:12

Isijeziso Ngokubhula
Wafa kanjalo-ke uSawule ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ukuba abuze Kuye, engabuzanga kuJehova. -Eu Izikronike 10:13, 14

Ababoni bayakuba namahloni, ababhuli bayangaze; ... ngokuba akuvelimpendulo kuNkulunkulu. -UMika 03:07

IZINDLELA INKOSI YALO MHLABA ESEBENZA NGAZO - 16
Abangakholwa Bakholelwa Ezinkanyezini
Usho kanje uJehova, uthi: Ningayifundi indlela yabezizwe, ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini, ngokuba abezizwe bezesaba. -UJeremiya 10:02

Ungathembeli ezimpawini noma ezintweni eziphathekayo ukuze Ube nenhlanhla noma uzinikele emculweni kaSathane nasemfanekisweni. "Angizukubeka phambi kwamehlo ami em Embi''(AmaHubo 101:3 a.) Memezela ukujabula ujabhise ukholo olufile.

Maye kinia babhali nabaFarisi, bazenzisi, ... kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola Konke!
-NgokukaMathewu 23:27

Ukuzibulala KUVELA kuSathane
Ungakholwa amanga Avela kuSathane ukuthi ukuzibulala kuletha inkululeko ezinkingeni noma kunembeza! "Ungabulali" (UEksodusi 20:13.)

NguKristu Kuphela Okhulula Unembeza
(Bheka ikhasi 48 n º 49.)
UJehova ungamandla ami nehubo lami; waba yinsindiso kimi. 15:02-UEksodusi um

QAPHELA IMILAYEZO KASATHANE - 17
Angabaprofethi Bamanga
Wayesethi uJehova kimi: Abaprofethi baprofetha amanga egameni lami; angibathumanga, angibayalanga, angikhulumanga kubo; baprofetha imibono yamanga, nokubhula, nokuyize, nenkohliso yenhliziyo Yabo. -UJeremiya 14:14

Ngokuba kuyakuvela okristu bamanga nabaprofethi bamanga, ser-NZE izibonakaliso nezimangaliso, ukuze badukise abakhethiweyo, UMA kungenzeka. -NgokukaMarku 13:22

Ngukukhuluma Nasebafa
Iholwa ngumoya kaNkulunkulu, Inkosi uDavide wathi ngendodana yakhe ", Manje usefile; .... Kepha yena akayikubuyela kimi"-USamuweli II 12:23

Ungakhulumi nemimoya emibi, ngaphandle kokuthi uyiyale ngegama likaKristu ukuba iphume. Ungabeki iThemba lakho ekufundeni imilingo yesandla izinqwembe noma yintoni ephathekayo. "Kepha ukusindiswa kungokukaJehova" (Izaga 21:31 b.)

Bhubhisa izithixo, namabhuku kaSathane
Kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi Zabo, bazishisa phambi kwabo bonke. Kanjalo izwi landa ngamandla eNkosi, lanqoba.-IzEnzo 19:19 a, 20

UKRISTU WALUDALA UCANSI-USATHANE WALUPHENDUKEZELA - 18
Ucansi Lwadalelwa Abashadileyo Kuphela
UJehova Unkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu, wamyisa kumuntu. Ngalokho Indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo; bayakubanyamanye. -UGenesise 2:22, 24

Ukuganana makuhlonishwe Yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla, ngokuba izifebe neziphingi Unkulunkulu uyakuzahlulela.-KumaHeberu 13:04

Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangahlukane nendoda; - kepha UMA eke wahlukana NAYO, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe nendoda ingamlahli umkayo.
-I KwabaseKorinte 7:10, 11

(. Bheka Rom 7:02;. Marcos 10:9).

Owenza Isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. -I kaJohane 03:08 uma

Ungowalowo Othobela Izimiso Zakhe
Anazi Yini ukuthi lowo enizinikela Kuye ukuba Nibe yizinceku zokumlalela, niyizinceku zakhe enimlalelayo. 06:16-KwabaseRoma um

UKUHLOBONGA NOKUPHINGA KUPHAMBENE - 19
NENKAMBISO KANKULUNKULU
Ungaphingi. -UEksodusi 20:14

Ngokuba lokhu kuyintando ka-Nkulunkulu, ukungcweliswa kwenu, ukuba nidede ebufebeni.
-I KwabaseThesalonika 04:03

Umuntu ophinga nomfazi womunye umuntu nophinga nomkamakhelwane wakhe, isiphingi nesiphingikazi ziyakubulawa nokubulawa.-ULevitikusi 20:10

Isono Emzimbeni Wakho
Kepha umzimba asiwo owobufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba. Anazi Yini ukuthi imizimba Yenu iyizitho zikaKristu nd? Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba; kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba.-I KwabaseKorinte 6:13 b, 15a, 18

Abazali Kufanele Bazivikele Esonweni Socansi
Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe, Funa izwe lehlelwe ngubufebe, izwe ligcwale ukonakala. -ULevitikusi 19:29

Ukuhlobonga: Ukulalana phakathi kowesilisa nowesifazane bangashadile.
Ukuphinga: Ukulalana kwabashadile nomunye okungesiye owomshado.

USATHANE WEHLULWA NGENKATHI UKRISTU EFA - 20
Ngokuba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa.
-I KwabaseKorinte 15:22

INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane.-I kaJohane 3:8 b

Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo Obala, ebanqoba ngaso.-KwabaseKolose 02:15

Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela Khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo Amandla okufa onguSathane, abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo Konke babeboshelwe ebugqileni. -KumaHeberu 2:14, 15

Ingunaphakade Yethu kuKristu
Owasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo Nomusa, esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho izikhathi, kepha osubonakalisiwe Manje ngokubonakala koMsindisi wethu u-Kristu Jesu, owachitha ukufa, walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli.
-II kuThimothewu 1:9, 10

UKUNQOBA KWAMAKRISTU USATHANE - 21
Qondani, nilinde. Isitha senu, uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya; melanani naye niqinile ekukholweni. -I kaPetru 5:8, 9

Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze Nibe namandla okumelana kaSathane namaqhinga .... Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba Nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifezé Konke, NIME. Ngakho yimani izinkalo Zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli Lokuthula; kukho Konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi, namukele futhi isigqoko sensindiso, nenkemba Kamoya eyizwi likaNkulunkulu, ngokukhuleka Konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngoMoya.-Kwabase-Efesu 06:11-18a

Ngakho thobelani Unkulunkulu, kepha nimelane noSathane, Khona uyakunibalekela. -EkaJakobe 04:07

Ngokuba lowo [Kristu] okini mkhulu kunaye [Sathane] osezweni.-I kaJohane 04:04 b

Kungani uSathane ebaleka: uKristu ungakuwe!

IGUNYA LIKAKRISTU - 22
Ulizwi LikaNkulunkulu
Unkulunkulu ... ekugcineni kwalemihla ukhulumé kithina ngeNdodana ayimisé IBE yindlalifa yakho Konke, owadala ngayo futhi izwe.-KumaHeberu 01:01 a, 2

Bamangala ngokufundisa kwakhe; ngokuba wabafundisa njengonamandla, kungenjengababhali.
-NgokukaMarku 01:22

Nokho kithina kukhona Unkulunkulu munye, uYise, okuvela Kuye Konke, Nathi sikhonela yena, ne-Nkosi inyë, uJesu Kristu, okungaye Konke, Nathi sikhona ngaye.-I KwabaseKorinte 08:06

Uyiphile Amandla okwahlulela, ngokuba iyiNdodana yomuntu.-NgokukaJohane 05:27

Okhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele Ezulwini, sekubekwé phansi kwakhe izingelosi, negunya, namandla.-I kaPetru 03:22

Ngokuba ngenxa yalokho uKri-stu wafa, wabuye waphila ukuba abeyiNkosi yabafileyo neyabaphilayo. -KwabaseRoma 14:09

UJesu wasondela, wakhuluma kubo, wathi: Ngiphiwe Amandla onke Ezulwini nasemhlabeni. -NgokukaMathewu 28:18

UKRISTU UNAMANDLA OKWENZA NOKUKHULUMA - 23
Wayesevuka, wakhuza Umoya, wathi Kulo ulwandle: Thula, uthi du. Kwanqamuka Umoya, kwabakhona ukuthula okukhulu.-NgokukaMarku 04:39

uKristu Ukhipha Imimoya Emibi
Umoya ongcolileyo wamhlukumeza, wakhala ngezwi elikhulu, waphuma Kuye. Bethuka bonke, babuzana bodwa, bathi: Kuyini lokhu? Yisifundiso esisha esinamandla; nawomoya abangcolileyo uyabayala, bamlalele. -NgokukaMarku 1:26, 27

Unamandla Okusindisa
Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono-wathi kofé uhlangothi-ngithi kuwe: Vuka, uthathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. Wayesevuka, wathatha masinyane uhlaka lwakhe, waphuma phambi kwabo bonke, Baze bamangala bonke, bamdumisa Unkulunkulu, bathi: Asizange sikubone okunje.-NgokukaMarku 2:10-12

Wavusa Abafileyo Ngamandla Akhe
Yayisithi: Nsizwa, ngithi kuwe: Vuka! Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma; yamnika unina.
-NgokukaLuka 7:14 b, 15

UKRISTU UNIKEZA ABAMLANDELAYO IGUNYA NA - 24
Mandla PHEZU KWAWO WONKE Amandla ESITHA

Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha; anisoze noniwa lutho. -NgokukaLuka 10:19

Wayesebabizela ndawonye abayishumi nambili, wabanika Amandla negunya phezu kwamademoni onke nokuphulukisa izifo.-NgokukaLuka 09:01

Ngiqinisile ngithi Kini: Yilowo nalowo oyakuthi kulentaba: Nqukuleka, uphonseke elwandle, engangabazi enhliziyweni yakhe kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uzakuba nakho.-NgokukaMarku 11:23

Nginamandla ukwenza Konke ngaye ongiqinisayo.-KwabaseFilipi 04:13

UJesu wayesethi Kuye: Uma unamandla! Konke kungenzeka kokholwayo. -NgokukaMarku 09:23

Nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokokusebenza kwamandla akhe amakhulu.-Kwabase-Efesu 01:19

UNGAYIKHIPHA KANJANI IMIMOYA ENGCOLILE - 25
Yikhuze, Uyiyale, Ukuba Iphume Ngegama LikaJesu
Ngokuba wathi Kuye: Phuma kulomuntu, moya ongcolileyo. Wayesembuza ethi: Ngubani igama lakho? Wathi Kuye: NginguLegiyona igama lami, ngokuba sibaningi. Omoya abangcolileyo baphuma, bangena ezingulubeni ....
-NgokukaMarku 05:08, 9, 13b

UJesu ... wamkhuza Umoya ongcolileyo, wathi Kuye: Wena moya oyisimungulu nesithulu ngiyakuyala mina, ngithi: Phuma Kuye, ungabe usangena Kuye. Wamemeza, wamhlukumeza kakhulu, waphuma; waba njengofileyo, Baze bathi abaningi: Usefile. Kepha uJesu wambamba ngesandla, wamvusa; wasukuma. Lolu hlobo lungephume ngalutho, kuphela ngokukhuleka nangokuzila ukudla. -NgokukaMarku 09:25 b-27, 29b

Kepha uPawulu esecasukile waphenduka, wathi kumoya: Ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume Kuyo. Wayesephuma ngaso LESO sikhathi.-IzEnzo 16:18 b

UJesu wamkhuza wathi: Thula, uphume Kuye! Idemoni lamphonsa phansi phakathi kwabo, laphuma Kuye lingamlimazanga.-NgokukaLuka 04:35

IGAMA ELIPHAKEME LIKAJESU - 26,27
Noma Yini eniyakukucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni.
-NgokukaJohane 14:13

Ngalokhoke Unkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu a-madolo onke aguqe, awabasezu-Lwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba.
-KwabaseFilipi 2:09, 10
Emva kokubuyisela uNkosikazi Wami Nomndeni Wami emuva e-Africa ngokukholwa ukuba bayosebenzela uKristu, ngaphaphama ebusuku ngihlaselwe Umoya omubi. Ngenkathi ngihambisa idolo lami ukuba lithintane nalokho engangikubona ukuze ngiqiniseke ukuthi yinto yempela, ngokushesha nangamandla Amakhulu kweza Konke entanyeni yami kwangicindezela. Ngathola ithutshane lokukhala ngisho amagama amathathu "Jesu ungisize ngicela!" Ngokushesha kwasekuhambile. Angikaze ngiphinde ngibe kuleso simo isikhathi esiyiminyaka engu - 46 Kuze kube Manje. Kunamandla asebenzayo egameni likaJesu Kristu ngaphezu noSathane kwamadimoni! Biza igama likaJesu ukuze usindiswe futhi ukhululwe (kwabaseRoma 10:13).

Enye intombazana yatshela uNkosikazi Wami nami ukuthi ngenkathi isekolishi, omunye owesilisa owayesemncane wayicela ukuba Balule izinyawo. Bahamba-ke ngasemzileni wesitimela. Kuwona umzila lona ndawana Thile wazama ukuyibulala Efisa kube sengathi ibulawe yisitimela. Intombazana lena yabiza igama likaJesu Kristu. Lo mfana waphelelwa ngamandla. Ngamandla kaJesu yayisimqhuba Phambili njalo lona owesilisa babuyela emuva ekolishi.

Enye intombazana yatshela uNkosikazi Wami nami ukuthi ngenkathi isencane, ngobuphukuphuku yavula umnyango endlini lapho ihlala Khona kunomcimbi othiwa "owokwaziswa ngezinhlanhla". Emva kwalokho kwaba nemimoya eyeyikade ifika igudluze izimpahla endlini yale ntombazana. Ngokungethembi, yayikhuza ikuba iphume endlini yayo ngegama likaJesu Kristu, yaphuma imimoya. Yazinikela ngokuphelele egameni likaJesu Kristu.

Ungabi nasihe nasihawu noSathane kanye namadimoni. Injongo yawo iyodwa, ukuba Ube ngakuwona umelane noNkulunkulu. Omunye wezikhulu zebandla likaKristu ehlaselwe ubuhlungu enyameni futhi ephazamisekile emqondweni. Wangi-Tshela izinto uSathane owayezisho Kuye. Wayezenza sengathi ufisa ukusizana naye. Ngasho ngathi uSathane ungumnini wenkohliso kubantu, akufanele wethembe nalinye lamazwi awashoyo. Ngaqalekisa uSathane egameni likaJesu Kristu. Wayebukeka enokuthula kuKristu amaviki ayisihlanu ngaphambi kokuba adlule emhlabeni. -Watson Goodman

UKRISTU NOSATHANE BAYASHAYISANA - 28
UKristu Ungumdali
Ngokuba kwadalelwa Kuyo Konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla; Konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona.-KwabaseKolose 01:16

UKristu Unikeza Ukukhanya Nokuthula
Ukubakhanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. -NgokukaLuka 1:79

USathane Namadimoni Bayabhubhisa
Isela kalizi kungengokweba no-kubulala nokubhubhisa.-NgokukaJohane 10:10 a

Maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, ngokuba uSathane wehlele Kini enolaka olukhulu ...!
-IsAmbulo 12:12 b

USathane Unikeza Ubumnyama Nobuhlungu
Indlela yababi injengobumnyama.-Izaga 04:19 uma

Nesicebi safa, sembelwa. SesiseHayidese saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini.-NgokukaLuka 16:22 b, 23a

USATHANE NOKRISTU BAYASHAYISANA - 29
UKristu UyiQiniso
ULizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, Sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuYise, egcwele umusa neqiniso. Uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili; niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula.-NgokukaJohane 1:14; 8:31 b, 32

UKristu Ugcwele Uthando
Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yehtu; Nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane.-I kaJohane 03:16

USathane Ungubaba Wamanga
Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zi-kayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, Akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho Kuye. NXA ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo.-NgokukaJohane 08:44

USathane Uhlumelelisa Inzondo
Uma izwe linizonda, Niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. -NgokukaJohane 15:18

Kepha imisebenzi yenyama isobala ... nobutha ... nokuthukuthela. -KwabaseGalathiya 5:19 a, 20a

UKRISTU NOSATHANE BAYASHAYISANA - 30
UKristu Uyawuhlanza Umphefumulo
Kepha UMA sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, Khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. -I kaJohane 01:07

UKristu Unikeza Ukuphila Okuphakade
Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba BaZi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo, nomthumileyo, uJesu Kristu. -NgokukaJohane 17:03

USathane Ungcolisa Umphefumulo
Ningaduki; Unkulunkulu akahlekwa. Ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu, lokho wokuvuna. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha Kuyo inyama.-KwabaseGalathiya 6:7, 8

USathane Uholela Ekufeni Kwaphakade
Kodwa ukhula ngabantwana bomubi; kepha isitha esaluhlwanyelayo nguSathane ... Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa, lushiswe emlilweni.-NgokukaMathewu 13:38 b-40a

USATHANE NOKUBUSWA KOMHLABA - 31
Ungumbusi Walo Mhlaba Okwamanje
Angisayikukhuluma [uJesu] okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi.
-NgokukaJohane 14:30

Uma Izinto Zingahambi Kahle, Sola Yena
Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamademoni; ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi.-EkaJakobe 3:15, 16

Uma uSathane ethola ithuba, uqeda inkululeko yokudumisa uKristu ngenhliziyo evulelekileyo. Angeke ayiqeda inhliziyo enothando lukaKristu.

UStefanu bamkhanda ngama-Tshe ekhuleka ethi: Nkosi Jesu, yamukela Umoya Wami. Wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: Nkosi, ungababaleli le-sisono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. –IzEnzo 7:59, 60

UKristu Nombuso Womhlaba
Umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihla-lweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe, ukuze uqiniswe, usekelwe ngokwahlulela nangokulunga, kusukela manje kuze kube-phakade. –UIsaya 9:7a

UMPHIKUKRISTU – UMBUSI WOMHLABA OZAYO 32
Umuntu Wesono Onikezwe Amandla NguSathane
Kepha siyanxusa, bazalwane, mayelana nokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela; ngokuba aluyikufika, kungaveli kuqala ukuhlubuka, kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke, nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho, eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo, lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla, nezibonakaliso, nezimangaliso zamanga.
–II KwabaseThesalonika 2:1, 3, 4, 8, 9

Udrako [uSathane] wasinika amandla akhe, nesihlalo sakhe sobukhosi, nokubusa okukhulu. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele, sibanqobe; sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke, nabantu, nezilimi, nezizwe.
–IsAmbulo 13:2b, 7

UMPHIKUKRISTU UZOLWA NABANGCWELE 33
Iyakukhuluma amazwi ngoPhezukonke, ikhathaze abangcwele boPhezukonke; iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho; bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube yisikhathi nezikhathi nenxenye yesikhathi. Kepha abahluleli bayakuhlala, basuse ukubusa kwayo kudliwe, kuchithwe kuze kube sekupheleni. –UDaniyeli 7:25, 26

Sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi amane nambili. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe netabernakele lakhe, nabo abahlezi ezulwini. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele, sibanqobe; sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke, nabantu, nezilimi, nezizwe. Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yeWundlu elihlatshiweyo, selokhu kwasekelwa umhlaba. Uma ekhona onendlebe, makezwe.
–IsAmbulo 13:5b-9

Yilwa ukulwa okuhle kokukho-lwa, ubambelele ekuphileni oku-phakade owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi.–I kuThimothewu 6:12

UNGAKHONZI ISITHOMBE SOMPHIKUKRISTU 34
Umholi womhlaba wezenkolo usiza umphikuKristu ukudukisa umhlaba.
Futhi sibadukisa abakhileyo e-mhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo, sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo, ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume, senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Isilo sase sibanjwa nomprofethi wamanga okanye naso owenza izibonakaliso phambi kwaso,...labo bobabili baphonswa besezwa echibini lomlilo elivutha isibabule.
–IsAmbulo 13:14, 15; 19:20

Abatwana BakaNkulunkulu A-bakhonzi Abanye onkulunkulu
Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla o-kusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo; yebo, uyakusikhulula esandleni sakho, nkosi. Kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe-nkosi ukuthi asiyikukhonza onkulunkulu bakho, singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo.–UDaniyeli 3:17, 18

UMPHIKUKRISTU: ZINIKELE NOMA UBULAWE YINDLALA 35
Senza futhi ukuba bonke, abancane nabakhulu, nabacebileyo nabampofu, nabakhululekileyo nabayizigqila, bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise, uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso....Onengqondo makabale isibalo sesilo, ngokuba siyisibalo somuntu. –IsAmbulo 13:16-18a

Usuku Lokulunga Kwabasindisiweyo
Laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba-mhlophe egazini leWundlu. Ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe, nohlezi esihlalweni sobukhosi uyakumisa itabernakele phezu kwabo. Kabasayikulamba, kabasayikoma, kabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni, ngokuba iWundlu elingaphakathi nesihlalo sobukhosi liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi okuphila; noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo.–IsAmbulo 7:14b-17

Kungcono ukungena ezulwini ulambile kunokuya esihogweni usuthi!

BONKE ABANTU BAZOBHUBHA ABAMUKELA 36
NABADUMISA UMPHIKUKRISTU NOMA ABAMUKELA
UPHAWU EMZIMBENI WABO UKUZE BAKWAZI
UKUTHENGA NOMA BATHENGISE

Yalandela enye ingelosi yesithathu, ithi ngezwi elikhulu: Uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabule phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kweWundlu. Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade; abasenakuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo owamukela uphawu lwegama laso. Nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini, lithi: Loba ukuthi: Babusisiwe abafileyo abafele eNkosini kusukela kulesisikhathi. Yebo, usho uMoya, ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo; ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. –IsAmbulo 14:9-13

UKUNQOTSHWA PHEZU KOPHAWU 37
NOMFANEKISO KASATHANE PHAMBI KOLAKA
LUKANKULUNKULU KUZA EMHLABENI

Izingelosi eziyisikhombisa zinezinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo, nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi, benamahabhu kaNkulunkulu. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa: Hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu.–IsAmbulo 15:1b-2; 16:1
(IsAmbulo 16-18: Izinhlupho eziyisikhombisa nemiphumela.)

Abafela Ukholo Abanqunywa Bayabusa
Ngabona nemiphefumulo yababenqunywé amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu, nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo; baphila, babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane.–IsAmbulo 20:4b

AMAGADDONI, IMPI UKRISTU AYIMISAYO 38
Amadimoni Ahlanganisa Izizwe Ukuba Zilwe
Ngokuba bangomoya bamademoni, benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHeberu iHarmagedoni. –IsAmbulo 16:14, 16

UKristu Ukhulula Izwe Lakhe Nabantu Bakhe Abakhethiweyo, U-Israel
Kuyakuthi ngalolo suku ngenze iJerusalema libeyitshe elisindayo kuzo zonke izizwe; zonke ezizithwesa lona ziyakusikwa nokusikwa; zonke izizwe zomhlaba ziyakulihlanganyela. UJehova uyakuphuma, alwe nalabo bezizwe nje-ngasosukwini lwempi yakhe ngosuku lokulwa. Yikho okuyakuba ngukushaya uJehova ayakushaya ngakho bonke abantu abalwé neJerusalema: inyama yabo iyakudleka besemi ngezinyawo zabo, namehlo abo ayakuphelela ezikhoxeni zawo, ulimi lwabo ludleke emlonyeni wabo.–UZakariya 12:3; 14:3, 12

Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? –KwabaseRoma 8:31b

UKRISTU UNGUMBUSI WOKUGCINA WOMHLABA 39
Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. –KwabaseRoma 1:18

Emlonyeni wakhe kwaphuma i-nkemba ebukhali, ukuze ashaye izizwe ngayo; yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi; yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uMninimandla onke. Unegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi: INKOSI YAMAKHOSI NOMBUSI WABABUSI.–IsAmbulo 19:15, 16

UmphikuKristu ubusa iminyaka emincane. UJesu uzobusa lapha iminyaka engu 1,000 lapha, bese
ebusa ingunaphakade.

Kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. –IsAmbulo 20:6b

Ezinsukwini zalawomakhosi u-Nkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu. –UDaniyeli 2:44a

Izizwe ozenzileyo ziyakufika zonke, zikhuleke phambi kwakho, Nkosi, zidumise igama lakho. –AmaHubo 86:9

USATHANE WEHLULWA EMPINI YAKHE NONKULUNKULU 40
Kwase kubakhona ukulwa ezulwini; uMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako. Nodrako walwa enezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba....Wayesephonswa phansi udrako omkhulu, inyoka endala ethiwa uMhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini, lithi: Kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswé phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku.–IsAmbulo 12:7-10

Izikhali Zokunqoba Le Mpi
Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi leWundlu nangezwi lobu-fakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwabasekufeni. –IsAmbulo 12:11

Imphumelo Yokuphila Nokuphila Okuphakade
NoSathane owazidukisayo wa-phonswa echibini lomlilo nesibabule,...ziyakuhlushwa imini nobusuku kuze kubephakade naphakade.–IsAmbulo 20:10

UNGOKABANI UMBUSO WAPHAKADE? 41
ULusifa kwakufanele ukuba alalele ukuze abe sentokozweni yeZulu phakade.
(Funda UIsaya 14:13, 14 ekhasini 3.)

Inkosi uKristu Ibusa Kuze Kube Phakade
Ngobakho, Jehova, ubukhulu, namandla, nodumo, nenkazimulo, nobukhosi, ngokuba konke okusezulwini nasemhlabeni kungokwakho; ngowakho umbuso, Jehova; wena uphakeme, uyinhloko phezu kwakho konke. –Izikronike I 29:11

Ngokuba njengalokhu kuAdamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa.
Kepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe: uKristu kuqala, besekuba-ngabangabakaKristu ekufikeni kwakhe, andukuba kufike ukuphela, nxa enikela umbuso kuNkulunkulu uYise, lapho esechithile ukubusa konke, nobukhosi bonke, namandla. Ngokuba umelwe ukubusa, aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa.–I KwabaseKorinte 15:22-26

Ingelosi yesikhombisa yayisibetha; kwase kubakhona amazwi amakhulu ezulwini athi: Umbuso wezwe usungoweNkosi yethu nokaKristu wayo; iyakubusa kuze kube phakade naphakade.–IsAmbulo 11:15

USATHANE NAMADIMONI, IZITHA ZAKHO 42
USathane Ungcolisa Umzimba Nomphefumulo Ngobungqingili, Ukubulala Abantwana Bengaka-zalwa Kanye Nokuba Namadimoni
Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana, abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. –KwabaseRoma 1:27

Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova,...nezandla ezichitha igazi elingenacala.–IzAga 6:16a, 17b

Abesehamba-ke, abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona; kuthi ukugcina kwalowomuntu kuba-kubi kunokuqala.–NgokukaMathewu 12:45a

Funa kuphela uNkulunkulu ophilayo. Ungabizi “abanye onkulunkulu” ukuze wazi ngekusasa, ufunde imiqondo, usindiswe emzimbeni.

USathane umhlubuki omelene noNkulunkulu umelene nakho konke lokhu. Usebenza ngezinkolelo eziyize. NguJesu kuphela ongakukhulula.

Ungazinikeli kunoma uluphi ongcwele uhlobo lomoya ongesiye uMoya ongcwele kaNkulunkulu. Kholwa kuphela yiBhayibheli kanye neNkosi uJesu Kristu. (Bheka IsAmbulo: 19:13.)

KUYOVELA ABANINGI ABAYODUKISA ABANINGI 43
Noma iyiphi imfundiso engaholeli endleleni engumngcingo yokuthethelelana, ukuhlanjululwa nokuphenduka ngenxa kaJesu Kristu ingamanga futhi iyakhohlisa.
UJesu waphendula, wathi kubo: Qaphelani ningadukiswa muntu. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi: Mina nginguKristu, badukise abaningi. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi.
–NgokukaMathewu 24:4, 5, 11

Ngokuba abaningi, enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, abakuphela kwabo ngukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu.
–KwabaseFiliphi 3:18, 19a

Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noYihlo wasezulwini uyakunithethelela nani.
–NgokukaMathewu 6:14

Igazi LikaJesu Elinqabileyo Liyakhulula
Nazi ukuthi anihlengwanga eku-hambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala; enikholwa nguNkulunkulu ngaye. –I kaPetru 1:18, 19, 21a

WO, MINA MUNTU WOSIZI! 44
USathane Ubaphethe Abangasindisiwe
Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele, lifihlakele kwabalahlwayo, okukubona abangakholwa unkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo, ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. –II KwabaseKorinte 4:3, 4

Ulaka Emoyeni Wokungalaleli
Enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo; ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. –Kwabase-Efesu 2:2, 3

Ukubuswa Umthetho Wesono
Sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo; sabuna sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. –UIsaya 64:6

KuKristu Kunokunqoba
Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu.–KwabaseRoma 8:1

ABANTU ABANGASINDISIWE BANGABAKASATHANE 45
Insimu yizwe; imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso; kodwa ukhula ngabantwana bomubi.
–NgokukaMathewu 13:38

Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. –NgokukaJohane 8:44a

kuAdamu, Samhlubuka uNkulunkulu
Ongenami umelene nami; onga- buthi nami uyahlakaza.–NgolukaMathewu 12:30

Yingakho Kufanele Sizalwe Kabusha Ngomoya kaKristu
Kanjalo uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha; okwakuqala kudlulile; bheka, sekuvelé okusha.
–II KwabaseKorinte 5:17

Izimvu zami ziyalizwa izwi lami; nami ngiyazazi, ziyangilandela; ngizinika ukuphila okuphakade.
–NgokukaJohane 10:27, 28a

Zinikele Ngokuphelele Enkosini uJesu Manje

Bheka, manje kuyisikhathi esihle kakhulu; bheka, manje kulusuku lwensindiso.
–II KwabaseKorinte 6:2b

Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. –I kaJohane 1:9

UKUNQOBA KWAPHAKADE KUJESU 46
Ngubani ozakusahlukanisa no-thando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhamba ze, noma ingozi, noma inkemba, na? Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo.–KwabaseRoma 8:35, 37

Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe; lokhu kuyinqobo enqobé izwe: ukukholwa kwethu. –I kaJohane 5:4

Kuzuza Labo Abanqobayo
Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. –IsAmbulo 2:17

Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe. –IsAmbulo 2:26

Ubaluleke kakhulu kuNkulunkulu. Ikhalvari yakukhombisa lokho!

Kungesikho ukuthi singaba na-mandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. –II KwabaseKorinte 3:5

ZIKHETHELE UKUBA UBANI OZOMDUMISA 47
KUZE KUBE PHAKADE

Vela noKristu Enkazimulweni
Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu, lapho ekhona uKristu, ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu; nakani okwaphezulu, ninganaki okusemhlabeni. Nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho-ke bulalani amalungu enu asemhlabeni, ubufebe, nokungcola, nokuhuheka, nokukhanuka, nesangabe, okungukukhonza izithombe.
–KwabaseKolose 3:1, 2, 4, 5

Noma Uqalekiswe noSathane Phakade
Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo: Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. –NgokukaMathewu 25:41

Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo, bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu. –AmaHubo 9:17

Uma isandla sakho sikukhubekisa, sinqume; kungcono ungene ekuphileni uyingini kunokuba uye esihogweni, emlilweni ongacimekiyo, unezandla zombili.–NgokukaMarku 9:43

UMBUSO WEZULU UNGOWAKHO 48

Zithobe
Wayesebiza umntwana, wammisa phakathi kwabo, wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Uma ningaphenduki, nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke yilowo nalowo oyakuzithoba njengalomntwana nguyena omkhulu embusweni wezulu.–NgokukaMathewu 18:2-4

Phenduka Esonweni
Kwavela uJohane ebhapathiza ehlane, eshumayela umbhapathizo lelwa kwezono. Emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli likaNkulunkulu, wathi: Isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele; phendukani, nikholwe yivangeli. –NgokukaMarku 1:4, 14, 15

Ngithi kini: Qha, kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha ka-njalo nonke. –NgokukaLuka 13:3

Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu.–IzEnzo 3:19

UJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi: Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.
–NgokukaMathewu 4:17b
(Kukhona okunye ekhasini elilandelayo.)

MUKELA UKRISTU NJENGENKOSI YAKHO NAMUHLA
Zinikele Wena kuJesu Kristu
oNikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe; yena uzakukwenza. –AmaHubo 37:5

Ngokuba uNkulunkulu walitha-nda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe-nokuphila okuphakade. –NgokukaJohane 3:16

Bona bathi: Kholwa yiNkosiuJesu, yikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho. –IzEnzo 16:31

UNkulunkulu Usinikeza Ilungelo Lokuba Sibe Abantwana Bakhe
Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe-ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe.–NgokukaJohane 1:12

Vuma uJesu Obala
Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa; ngokuba umu-ntu ukholwa ngenhliziyo kubengukulunga, ngomlomo uyavuma kubengukusindiswa. Ngokuba umbhalo uthi: Lowo okholwa akayikujabhiswa. –KwabaseRoma 10:9-11

Ishicilelwe ngezilimi eziningi yiWorld Missionary Press njengoba uNkulunkulu epha imali ukuphendula umkhuleko. Nezinye izincwajana ziyatholakala. Uma ufuna ukuthola ezinye ukuze uzinike abanye siza ubhale usitshele, ngesiNgisi uma kungenzeka. Chachisa ukuthi udinga eyaluphi ulimi noma yiziphi izilimi ozidingayo endaweni yakho, nokuthi ufisa ukuthola inani elingakanani ngokwahlukana kwazo ukuze uzedlulisele kwabanye abasemkhulekweni. Sicela usazise ukuthi uhlele ukuthi uzozidlulisela kanjani kwabanye.

Autorizado por jerry@wmpress.org

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Agradeço e será um prazer receber seu comentário que depois de aprovado será publicado.